FANDOM


TODO
 • ใช้ Blender 2.5 อ้างอิงแทน การ upload screenshot ควรระบุเวอร์ชันให้ชัดเจน
 • ไว้เนื้อหานิ่งแล้วค่อยทำส่วน footer สำหรับหน้าก่อน/หน้าต่อไป
 • เพิ่มส่วนเกม
 • ยุบรวมส่วน Blender เข้ากับส่วน 3D computer graphics โดยเพิ่มส่วน User Interface แยกไว้เป็นบท Blender 101
จัดการเมนู

ทำความรู้จัก object ใน Blender Edit

Blank15x16.gifObject เป็นข้อมูลชนิดหนึ่งในเบลนเดอร์ โดยแต่ละ object จะมีลักษณะสำคัญดังต่อไปนี้

 • มีตำแหน่ง (location) ตามแกน X Y และ Z
 • มีขนาด (scale) ตามแกน X Y และ Z
 • มีการหมุน (rotation) รอบแกน X Y และ Z
 • ถูกเลือกได้ (selection)
 • มี parent หรือไม่มีก็ได้
 • สามารถย้ายไปมาระหว่างเลเยอร์ (layer) หรืออยู่ในหลายเลเยอร์พร้อม ๆ กัน
 • จำแนกออกได้หลายชนิด โดยชนิดของ object จะขึ้นกับชนิดของข้อมูลย่อยชนิดใดชนิดหนึ่งที่ object นั้น ๆ เก็บอยู่ ประเภทข้อมูลย่อยหรือ DataBlock เหล่านี้ ได้แก่


ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยน หรือ จัดการ ได้หลายลักษณะ ในส่วนของการปรับเปลี่ยนจะหมายถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละ Blank15x16.gifObject เช่น ตำแหน่ง ขนาด มุมของการหมุน ชนิดของ Blank15x16.gifObject หรือ DataBlock ที่ Blank15x16.gifObject ใช้

ในส่วนของการจัดการ คือการบริหาร Blank15x16.gifObject ในระดับที่สูงขึ้นไป เช่นการจัดการ Layer ของ Object การลิงก์ข้ามไฟล์ และอื่นๆในมุมมองของการจัดการฐานข้อมูล

การทรานส์ฟอร์ม (Transform) Blank15x16.gifObject Edit

ผู้ใช้สามารถย้ายที่ หมุน หรือปรับขนาด Blank15x16.gifObject ได้ตามความต้องการ ซึ่งเรียกรวมๆกันว่าการทรานส์ฟอร์ม (transform) ในมุมมองหนึ่ง การ transform นี้ก็คือการถ่ายทอดความหมายที่อยู่ในใจของผู้สร้างงานลงสู่รูปทรงพื้นฐานในเบื้องต้น เพื่อที่จะบอกว่าวัตถุนั้นๆคืออะไร อยู่ที่ไหน และอยู่ตรงนั้นอย่างไร ขนาด หรือ proportion คือรายละเอียดประการแรกที่เราสามารถกำหนดใหักับวัตถุ ที่เราจะใช้บอกว่าวัตถุนั้น ๆ คือวัตถุอะไร ต่อมาคือการย้ายที่ ซึ่งจะเป็นการบอกเล่าว่าวัตถุนั้นอยู่ที่ไหนในฉากที่เรากำหนดขึ้น และเป็นการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆที่อยู่ในฉากและสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้น ขณะที่การหมุนจะสื่อถึงทิศทางที่วัตถุหรือตัวละครกำลังเคลื่อนที่ไป นำไป หรือเปลี่ยนแปร (transition) ไปในทิศทางหนึ่ง หรือในอีกแง่หนึ่ง การหมุนของวัตถุจะทำให้ perspective (ซึ่งอาจใช้แทนเจตนาเบื้องต้น จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด (vanishing point) ของวัตถุนั้น ๆ) เปลี่ยนไป

การปรับขนาด Blank15x16.gifObject Edit

การย้ายที่ Blank15x16.gifObject Edit

การหมุน Blank15x16.gifObject Edit

Active Object Edit

Blank15x16.gif3D View Edit

Blank15x16.gif3D View แบ่งการทำงานออกเป็นหลายโหมด ขึ้นกับว่าผู้ใช้ต้องการจะทำอะไรกับ Blank15x16.gifObject เช่นถ้าผู้ใช้ต้องการย้าย Blank15x16.gifObject ต่าง ๆ ไปมา ก็ต้องทำใน Blank15x16.gifObject Mode ขณะที่ถ้าผู้ใช้ต้องการย้ายตำแหน่งของ vert/edge/face ของ object แบบ Blank15x16.gifMesh หรือ control point ใน object แบบ Blank15x16.gifCurve ก็ต้องทำใน Blank15x16.gifEdit Mode เป็นต้น ทั้งนี้ใน Object บางตัว อาจจะไม่มีโหมดทุกโหมดก็ได้ เช่น Object แบบ Blank15x16.gifLamp หรือ Blank15x16.gifCamera จะไม่มี Edit Mode เป็นต้น

ผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไข object มากกว่าหนึ่ง object ใน Blank15x16.gifEdit Mode พร้อมๆกัน (หรือในโหมดอื่นๆในลักษณะเดียวกัน) หากผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนไปแก้ไข Blank15x16.gifObject อื่น ผู้ใช้ก็ต้องออกจาก Edit Mode เสียก่อน จากนั้นค่อยไปเลือก active object อื่นแล้วเข้าสู่ Edit Mode อีกครั้งเพื่อแก้ไข Object ที่เลือกมาใหม่

อ้างอิง Edit

Blank15x16.gifButtons Window Edit