FANDOM


TODO
  • ใช้ Blender 2.5 อ้างอิงแทน การ upload screenshot ควรระบุเวอร์ชันให้ชัดเจน
  • ไว้เนื้อหานิ่งแล้วค่อยทำส่วน footer สำหรับหน้าก่อน/หน้าต่อไป
  • เพิ่มส่วนเกม
  • ยุบรวมส่วน Blender เข้ากับส่วน 3D computer graphics โดยเพิ่มส่วน User Interface แยกไว้เป็นบท Blender 101
จัดการเมนู

วัตถุ (Object) Edit

เพื่อความสะดวกในการจัดการข้อมูล 3 มิติต่าง ๆ ซอฟต์แวร์เพื่องานคอมพิวเตอร์กราฟิกส์สามมิติมักแบ่งสิ่งต่าง ๆ ออกเป็นหน่วยย่อยหรือ object เพื่อแสดงและรวบรวม (Encapsulation) คุณลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการบริหาร การจัดการ การจัดเก็บ และการระบุความสัมพันธ์ระหว่าง object เหล่านั้น โดยคุณสมบัติของวัตถุอาจแตกต่างกันออกไปตามชนิดของวัตถุ เช่นวัตถุบางชนิด อาจมีคุณสมบัติของกล้องถ่ายภาพ บางชนิดอาจเป็นก้อนรูปทรงต่าง ๆ บางชนิดอาจเป็นหลอดไฟ บางชนิดอาจเป็นแค่จุดอ้างอิง หรือเป็นกระดูกเพื่อใช้ควบคุมรูปทรงของวัตถุอื่น ๆ อีกทีก็ได้ ในแง่ของศิลปะ แนวคิดของวัตถุอาจโยงเข้ากับหลักการของ placement เช่น เมื่อเราสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา เราอาจเริ่มมองสิ่งต่าง ๆ จากจุดเริ่มต้นหรือตำแหน่งของมัน เช่น เสืออยู่ในป่า ปลาอยู่ในน้ำ ดวงดาวอยู่บนท้องฟ้า เป็นต้น ในการศึกษาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์สามมิติของเรา เราจะเน้นศึกษาสมบัติของวัตถุในแง่ของ placement ซึ่งอาจแยกออกเป็นตำแหน่ง (location) และทิศทาง (rotation หรือ orientation) กับในแง่ของขนาด (proportion หรือ scale)

ตำแหน่ง Edit

ทิศทาง Edit

ขนาด Edit